SİYASETTEKİ İSLAMİYET VE İSLAMİYETTEKİ SİYASET

  • 27.Jan ‘22
  • 5
  • 251
  • 0
Rate
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Loading...

Rusya ve tüm Dünyada dinlerin vaziyetinin danışmanlık ve gözetleme boyutlarını ele almaya hedeflenerek ihtisaslaştırılmış  ‘Bugünlerdeki Dinler’ (BD) adlı bağımsız şirketin hazırladığı işbu Yıllık, bunun gibi analitik inceleme yayınlarının üçüncü baskısıdır.  

«BD №1 Yıllığı»«Halihazırdaki Ortodoks Dininin Buhranı (2018 – 2019 yıllarının tarihçesi)» – dünya Ortodoks kilisesinde vuku bulan yıkıcı olaylar ile ilgili olup «BD №2 Yıllığı», «Dünya ve Bölge bağlamında Ukrayna Ortodoks Kilisesi» temalı olarak Ukrayna’daki kilise bölünmesinin Büyük Siyaset unsuru olarak meşrulaştırılmasının perde arkası evveliyatını konu eden   yıllık kısa derleme yayını vasfında çıkarılmıştır.   

Yeni baskı olup önünüzdeki «BD №3 Yıllığı», ilk başta dış etkiciler olmak üzere muhtelif nüfuz güçlerinin,  küresel oyuncular tarafından, devletlerarası kapışmalarda ortaya çıkan stratejik sorunların halledilmesini teminen  kullanılmakta olan  yıkıcı unsur olarak arkada bırakmış olduğumuz 2021 yılında çağdaş siyaset sürecine sürüklemeye çalıştıkları «İslamiyet etkeni»’nin rolünü ilk defa açıklamaktadır.

Uluslararası formatta  olup bitenlerin dinamikleri bariz bir şekilde şuna tanıklık etmektedir ki bugünlerde, dini faktörler siyaset süreçlerine yıkıcı unsur olarak faal nitelikte katılmaktadır. Bunun en son ıspatlayıcı örneği Ukrayna’daki ‘Meydan’ hareketi ve onu da, Batı’nın Rusya’ya saldırganca baskısı çerçevesinde takip eden (Rus Ortodoks Kilisesine) sistematik bir şekilde sürdürülen saldırılardır.

Soviyetler sonrası dönem boyunca zaten, kaide olarak, devam etmekte olan organizasiyonel ve yapısal parçalanma durumundaki Rusya Müslümanlık Cemaati, 2021 yılında müftülüklerin, ülkenin çeşitli bölgelerinde bulunan İslamiyet destekçilerini kontrol edebilme yönünde yürüttükleri rekabet ortamının yol açmış olduğu   bölünme  temayüllerinin  derinleşme sürecinin bir sıradaki etabını yaşamıştır.  

«BD №3 Yıllığı»’nın 1.kısmı Rus İslamiyeti kurumsal birimlerinin dahili faaliyetleri ile ilgilenmektedir.  Bunda, Rusya ümmetinde yer alan yapısal değişiklikler kaleme alındığı gibi muhtelif müftülüklerin rekabetleri ile Rusya İslamiyetinin önde gelen liderleri arasında yeni vuku bulan uzun vadeli ortaklıklar ve taktik ittifaklar da ele alınmaktadır.

Yıllığın 2. ve 3. kısımları ise 2021 yılında İslam dünyasında meydana gelen en çok, olağanüstü dış olayların Rusya ümmetinin durumunu  nasıl etkilediği konusunu incelemektedir. Ki bu arada  kendini, halkların ve devletlerin Müslüman Pantürkist topluluklarının merkezi olarak takdim ederek konumlandıran Türkiye’nin tutumlarının kuvvetlendirilmesi analize tabi tutulduğu gibi Rusya’da yaşayan Müslümanların Afganistan’daki siyasi rejimin değişip yeniden şekillendirilmesi olaylarına bakış açıları da ele alınmaktadır.    

Yıllığın tam metni aşağıdaki linkten pdf formatında indirilebilir:

Download PDF
Rate
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд
Loading...

Comments (0)

Leave a Reply